0978359635

KEO PHỦ BÓNG ACRYLIC

Là nhũ tương acrylic được điiều chế để dùng phủ bóng trên các bề mặt in lụa ,dùng làm keo dán trong ngành dầy da…vv

Danh mục: